(Raadpleeg voor meer praktische gegevens de uitleg over stambomen)

Belgian Cat Fanciers vzw registreert in haar stamboek - indien gewenst - de gegevens van de kittens geboren in de catteries van haar leden en geeft van de registratie een bewijs op papier (stamboom). Van elke geregistreerde kat bij BCF mogen wij indien naam of chipnummer is gekend. Aan andere leden de gegevens zoals Naam, kleur, ras vrijgeven. Nooit gaan wij persoons gegevens tonen.

Om de registratie te kunnen doen dient BCF vzw te beschikken over :
 • een verklaring van de fokker dat en wanneer de te registreren kittens bij hem/haar in de cattery geboren zijn
 • als de kater niet de eigendom is van de cattery van de fokker is er een volledig en juist ingevuld en ondertekend dekbewijs nodig. Afgetekend door eigenaar poes en eigenaar van de kater. Ook zal er na 1/01/2025 via DNA een ouderschaps onderzoek moeten gedaan worden en testen en onderzoeken volgens het fokadvies per ras. (Zonder dit kan er geen stamboom aan Vlaamse fokkers worden afgeleverd. (Ook als het een uitdekking is van buiten Vlaanderen)
 • de gegevens van de kittens - naam, ras, kleur, geslacht en geboortedatum
 • de gegevens van beide ouders en een bewijs van hun afstamming


 • Na registratie in ons stamboek wordt een bewijs van afstamming (stamboom) afgedrukt welke - indien gekend - de afstamming van de kat omschrijft over 5 generaties, en voorzien is van een uniek nummer (stamboomnummer).

  Stambomen kunnen uitsluitend aangevraagd worden door leden van BCF vzw die ook hun catterynaam bij BCF vzw ondergebracht hebben.
  Indien je stambomen wenst aan te vragen als niet lid kan dit ook maar dan worden er verwerkingskosten aangerekend per stamboom en indien de catterynaam nog niet geregistreerd is. .
  Stambomen voor kittens dienen aangevraagd en betaald te worden binnen de vier maanden na geboorte van de kittens. Onder uitzonderlijke omstandigheden (b.v. twijfel over de kleur van een kitten) kan het stamboek gevraagd worden de uiteindelijke aflevering van de stambomen uit te stellen.
  Indien gewenst (b.v. voor verkoop naar het buitenland) kan een document voor transfer van eigendom worden aangevraagd.

  Indien een stamboom dient gewijzigd te worden, dient dit door het stamboek te gebeuren, waarna een nieuwe - verbeterde - stamboom wordt afgeleverd. De oude stamboom dient vernietigd te worden.

  Indien gewenst kan een kat welke geregistreerd is bij een andere vereniging heringeschreven worden in ons stamboek. Het stamboeknummer vermeldt dan het stamboomnummer van de eerste club, voorafgegaan door BCF en eindigt op "HER" (herregistratie).
  In uitzonderlijke gevallen kan ook voor probleemgevallen een herregistratie aangevraagd worden. Dit wordt geval per geval besproken in het bestuur.
  Indien gewenst kan van een kat welke geregistreerd is bij BCF een duplicaat van de stamboom aangevraagd worden door de fokker (b.v. bij beschadiging, verlies van het originele exemplaar, ....).
  Bij overlijden (of verlies) van de kat dient de stamboom vernietigd te worden (of als de eigenaar van de kat het document wenst te bewaren, ongeldig gemaakt te worden). Er dient voor gezorgd te worden dat de stamboom niet meer kan gebruikt worden om stambomen van kittens aan te vragen.

  Indien gewenst en indien mogelijk kan op de stamboom extra informatie vermeld worden (b.v. chipnummer, HCM/PKD testen van de ouders, niet voor fok, enz.)

  Wat betreft erkenning van rassen en variëteiten volgt BCF vzw de richtlijnen van LOOF (Livre Officiel des Origines Félines).
  Ook niet-erkende rassen, variëteiten en niet toegestane kruisingen worden door BCF vzw - indien gewenst - opgenomen in het stamboek. Het stamboomnummer krijgt dan de extra vermelding "exp" (experimenteel).
  Stambomen zonder extra vermelding "exp" worden afgeleverd als de afstamming erkend is in tenminste drie generaties.

  Het stamboek van BCF vzw erkent alle stambomen van andere kattenverenigingen uit binnen- en buitenland. Het stamboek van BCF vzw heeft het recht de afstammelingen van ouders met dergelijke stambomen (b.v. bij twijfel van juistheid van de vermelde gegevens) te beschouwen als experimenteel (exp vermelding bij het stamboomnummer)

  BCF vzw registreert katten en geeft hiervoor stambomen uit op basis van de door haar leden verstrekte informatie. De vereniging - en de juistheid van de gegevens op de stamboom - is/zijn hierbij afhankelijk van de oordeelkundigheid en eerlijkheid van de aanvrager.
  Het stamboek van BCF vzw mag nesten komen controleren. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de fokker.
  Ook de fokker kan het stamboek van BCF vzw verzoeken het nest te komen controleren. De fokker draagt dan de eventuele hieraan verbonden onkosten.

  BCF vzw is van oordeel dat de stamboom bij de kat hoort, en bij overdracht van de kat dient dan ook de stamboom mee overgedragen worden.
  Om disputen te voorkomen raadt BCF vzw aan bij de overdracht van een kat een duidelijk contract op te stellen.

  Indien er bij de controle van de stamboomaanvraag blijkt dat er kleuren aangevraagd worden die niet kunnen uit die combinatie is het de verantwoordelijkheid van de fokker om eventueel de stambomen van de ouders te laten aanpassen na een DNA test van deze ouders. Ook kunnen wij dan een DNA ouderschapstest vragen (stalen afgenomen door dierenarts van ouders en alle kittens ) als bewijs dat de opgegeven ouders wel degelijk de ouders zijn.
  Al deze kosten zijn ten laste van de fokker die deze stambomen heeft aangevraagd.
  Aangevraagde stambomen moeten ten alle tijden betaald worden en worden nooit terug betaald tenzij er een bewijs is van sterfte (door dierenarts) van een of meerdere kittens.

  Het stamboek van BCF vzw bepaalt haar standpunt en gedrag in overleg met het bestuur van de vereniging.

  Catterynamen

  BCF vzw registreerd voor haar leden - indien gewenst - een catterynaam.

  Deze catterynaam dient uniek te zijn. De aanvrager is verantwoordelijk voor de controle hierop. BCF vzw doet hierop nogmaals - binnen haar mogelijkheden - een controle.
  Indien de catterynaam door een andere fokker in binnen- of buitenland reeds in gebruik blijkt te zijn, wordt deze niet door BCF vzw geregistreerd. De aanvrager dient dan een andere keuze te maken.
  Om de registratie niet nodeloos lang te laten duren, vragen wij bij de aanvraag een 2e en 3e keuze op te geven.

  Ingeval het voorkomen van twee dezelfde catterynamen dient de oudst bestaande catterynaam behouden te blijven, en dient de eigenaar van de jongste catterynaam een nieuwe keuze te maken.
  Reeds afgeleverde stambomen met de foutieve catterynaam dienen op kosten van de fokker hermaakt te worden met de nieuwe catterynaam.

  Nieuwe leden die reeds een geregistreerde catterynaam hebben kunnen deze kosteloos laten (her)registreren bij BCF vzw.
  Om bovenvermelde reden (dubbele catterynaam) is het raadzaam het eerste bewijs van registratie van de catterynaam te bewaren om de datum van de eerste aanvraag te kunnen bewijzen.

  In zaken waarin dit reglement geen uitsluitsel kan geven, beslist het bestuur.