BCF vzw erkent alle titels van alle verenigingen voor zover deze behaald zijn bij erkende keurmeesters.


Opgepast! Wij aanvaarden geen dubbele keuringen op 1 dag.

Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse. Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).

Verschillende keurmeeesters betekend op elk behaald punt in dezelfde klasse een andere keurmeester of bijgetekend door een andere keurmeester. Indien anders zal het aantal verschillende keurmeesters vermeld worden.


Het inschrijfgeld is verschuldigd zodra de BCF vzw het inschrijfformulier heeft ontvangen, ongeacht of de inschrijver op de tentoonstelling verschijnt of niet. Terugtrekking van inschrijvingen en terugbetaling van inschrijfgeld kunnen alleen geschieden volgens de regels vermeld onder het punt "Wijzigingen". Betalingen vinden uitsluitend plaats d.m.v. een aan de inschrijver toegezonden overschrijving of via electronische overschrijving met vermelding van de naam van de exposant, welke dient te geschieden tenminste één week voor de show. Inschrijver is voorts gehouden de kosten te voldoen, verbonden aan eventuele jegens inschrijver te treffen incasso-maatregelen. Betaling op de show zelf is niet mogelijk.

Tegelijk met de overschrijving ontvangt u een bevestiging. Contoleer deze goed op eventuele onjuistheden en meld deze direct aan het inschrijfbureau. Op de showdag zelf kunnen er geen wijzigingen meer verwerkt worden.
Alle wijzigingen moeten schriftelijk of via e-mail worden doorgegeven. Tot 2 weken voor de show is terugtrekking of omruiling van een kat of nest toegestaan mits een betaling van € 7.00 administratiekosten per geval. Na die datum is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
De klasseverandering als gevolg van het behalen van een titel moet uiterlijk de dinsdag na het behalen daarvan schriftelijk aan het inschrijfbureau worden gemeld. Kleurverandering, kastratie en sterilisatie hebben ook een klasseverandering tot gevolg. Op de show zelf worden er geen verzoeken tot klasseverandering behandeld.
Inschrijvingen worden in de volgorde van ontvangst behandeld. De afsluiting van inschrijving valt op de datum dat het maximaal aantal katten is bereikt. Betaling uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Katten kunnen uiterlijk tot de laatste dinsdag voor de show omgeruild worden. Per omruiling wordt 7,00 euro administratiekosten aangerekend. Bij betaling aan de zaal wordt 7,00 Euro administratiekosten op het verschuldigde bedrag aangerekend. Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden gemeld. Na de laatste maandag voor de show worden geen klassewijzigingen meer aanvaard. Het is niet toegelaten katten die reeds 3 geldige titels in een bepaalde klasse hebben behaald nog eens in diezelfde klasse te laten uitkomen. (Uitzondering: CAGCE --> 4 geldige titels).
De veterinaire keuring vindt plaats van 07.00 of 07.15 tot 09.00 uur. Voor elke kat moet een geldig Europees dierenpaspoort voorgelegd worden, in orde met alle verplichte vaccinaties (katten- en niesziekte, eventueel rabies en chip voor buitenlanders).

Voor de veterinaire keuring wordt u een omslag overhandigd waarin o.a. de kooikaarten zitten. De kooikaarten van de katten die niet meegekomen zijn dient u in te leveren bij de inkom.
Voor elke gekeurde kat of nest dient de dierenarts te stempelen. Bij de zaalingang dient u de kooikaart ter controle aan te bieden, hierna wordt de kaart zichtbaar op de kooi bevestigd.
De kooien hebben afmetingen van 50 x 50 x 50 cm. Het gebruik van gordijnen is verplicht alsmede van een kleedje voor de bodem. Voor dubbele kooien en sets van drie kunnen de tussendeurtjes worden geopend. Tussenschotten mogen niet worden verwijderd. Verder heeft u nodig een drinkbakje en een kattenbakje.
Indien u tijdig inschrijft zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw wensen voor plaatsing.
Wie zonder toestemming andere dan de aangewezen kooien in gebruik neemt kan worden gediskwalificeerd.
Iedere gezonde kat, ongeacht zijn afstamming, kan mits hij op de dag van de show niet jonger is dan 10 weken, op de show van de Belgian Cat Fanciers worden toegelaten en meedingen naar prijzen en kwalificaties overeenkomstig de regels en eventuele speciale eisen, in de aankondiging van de show te stellen.
Géén kat kan op de show worden toegelaten als hij afkomstig is uit een huis waar minder dan drie maanden voor de show een voor katten besmettelijke ziekte of infectie heeft geheerst.
Een zichtbaar zwangere poes kan niet worden toegelaten. Indien dit toch gebeurt zal diskwalificatie volgen.
Een ieder die een kat inschrijft voor een show waarvoor deze regels gelden, wordt door het enkele feit van de inschrijving geacht zich aan het showreglement te houden. Alle katten die voor de show zijn ingeschreven dienen op de aangegeven tijd in de showhal te zijn en hier tijdens de hele duur van de show te blijven. Bij omwisselen van dieren, om welke reden dan ook, volgt verwijdering van de exposant uit de showhal en algehele diskwalificatie.
Het is verboden katten in andere kooien te plaatsen dan door de showcommissie zijn toegewezen.
Katten die halsbanden of enig ander herkenningsteken dragen worden gediskwalificeerd. Elke kat die behandeld is met kunstmatige middelen, zoals een overmatig gebruik van poeder, kleurbaden en dergelijke, zal worden gediskwalificeerd.
Het geven van dekkingen in de showhal is ten strengste verboden. Tegen elke exposant wiens katten hierbij betrokken zijn zullen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Het is niet toegestaan katten door middel van borden "te koop"; aan te bieden. Beschadigingen aan kooien en kooibodems kunnen op de exposanten verhaald worden. De tussenschotten tussen de kooien mogen niet weggenomen worden.
De keurmeesters dienen elke kat afzonderlijk op tafel te nemen en te keuren. Iedere kat die niet door de keurmeester rustig op de tafel gehouden kan worden zal hiervoor in het ergste geval door de keurmeester worden gediskwalificeerd.
De uitslagen van de keuring worden zoveel mogelijk publiekelijk bekend gemaakt.
Tenminste een dierenarts zal iedere kat onderzoeken voor deze in de kooi mag worden geplaatst. Iedere kat die naar het oordeel van de dierenarts niet in conditie is om aan de show deel te nemen, zal onmiddelijk uit de showhal verwijderd moeten worden. Indien de dierenarts dit wenselijk acht zullen ook andere katten van dezelfde exposant niet toegelaten worden op de show.
Exposanten en bezoekers dienen zich binnen gehoorafstand van de keurmeester van elk commentaar op tentoongestelde katten te onthouden.
Protesten tegen uitlatingen of gedragingen van medewerkers of exposanten moeten schriftelijk worden ingediend bij de showorganisatie. Dit dient tijdens de show, dan wel maximum zeven dagen daarna, te geschieden.
Indien noodzakelijk kan de showcommissie, in overleg met het bestuur, van de regels van dit reglement afwijken.
Indien een exposant zich niet houdt aan de aanwijzingen van de dierenarts of showmedewerkers, dan wel zich op andere wijze misdraagt, kan de showcommissie onmiddelijke verwijdering van de betrokkene uit de showhal gelasten.
De organisatie kan inschrijvingen weigeren zonder opgaaf van redenen.
Andere dieren dan katten mogen beslist niet in de showhal komen.
De B.C.F. vzw. is niet aansprakelijk voor:
- schade aan personen, dieren, materialen en persoonlijke eigendommen van exposanten en bezoekers, tijdens de show ontstaan en aangebracht.
- het zoekraken van dieren, materialen en persoonlijke eigendommen van exposanten en bezoekers tijdens de show.
- ziekten die katten op de show mochten oplopen en de daaruit vloeiende kosten, dan wel verlies of ontsnappen van katten.
- ziekte en verwondingen die exposanten, begeleiders of bezoekers op de show mochten oplopen, en de daaruit voortvloeiende kosten.

Omschrijving der verschillende klassenVan deze klasse wordt voor de aanvang van de keuringen door meerdere keurmeesters beoordeeld in welke ras/kleurklasse de kat hoort. Indien het een erkende kleur en/of ras betreft wordt de kat direct overgeplaatst naar de normale klasse.
Voor een nest met tenminste drie kittens die minimaal 10 en maximaal 14 weken oud zijn. In deze klasse wordt de moederpoes van het nest niet gekeurd. Aan het hoogst gekwalificeerde nest kan Uitmuntend 1 worden toegekend. Bij een nest mag de moederpoes gratis en buiten mededinging worden meegenomen (mits vroegtijdig doorgegeven i.v.m. veterinaire keuring). Indien de moederpoes in haar normale klasse moet worden gekeurd, moet voor haar een apart formulier worden ingevuld en wordt inschrijfgeld berekend.
Voor kittens die minimaal 10 en maximaal 3 maanden oud zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan het Uitmuntend 1 worden toegekend. Uit de U1's in de verschillende vachtklassen wordt een Beste Baby verkozen, en uit de Beste Babies wordt een Best over All Baby gekozen.
Voor katten (ook kastraten) die op de dag van de show ouder dan 13 weken, doch jonger dan 6 maanden zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan het Uitmuntend 1 worden toegekend.
Voor katten (ook kastraten) die op de dag van de show ouder dan 6, doch jonger dan 9 maanden zijn. Aan de hoogst gekwalificeerde kat in een klasse kan het Uitmuntend 1 worden toegekend.
Voor alle katten die op de dag van de show minstens 9 maanden oud zijn en waarvan de mogelijkheid van kampioensstatus erkend is. De katten mogen niet gekastreerd en gesteriliseerd zijn. De drie CAC aantekeningen dienen behaald te zijn bij verschillende keurmeesters.
Voor alle gekastreerde of gesteriliseerde katten die op de dag van de show minstens 9 maanden oud zijn en waarvan de mogelijkheid van de premiorstatus erkend is. De drie CAP aantekeningen dienen behaald te zijn bij verschillende keurmeesters.
Voor katten die de titel Kampioen bezitten. De katten mogen niet gekastreerd of gesteriliseerd zijn. De drie CACIB aantekeningen dienen behaald te worden bij twee verschillende keurmeesters in twee verschillende landen.
8bis.
Parallel systeem: vier CACIB aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste drie verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Premior bezitten. De drie CAPIB aantekeningen dienen behaald te worden bij twee verschillende keurmeesters in twee verschillende landen.
9 bis.
Parallel systeem: vier CAPIB aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste drie verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Internationaal Kampioen bezitten. De katten mogen niet gekastreerd of gesteriliseerd zijn. De drie CAGCI aantekeningen dienen behaald te worden bij drie verschillende keurmeesters in twee verschillende landen.
10 bis.
Parallel systeem: vier CAGCI aantekeningen dienen behaald te worden bij vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Internationaal Premior bezitten. De drie CAGPI aantekeningen dienen behaald te worden bij drie verschillende keurmeesters in twee verschillende landen.
11 bis.
Parallel systeem: vier CAGPI aantekeningen dienen behaald te worden bij vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Groot Internationaal Kampioen bezitten. De katten mogen niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn. De drie CACE aantekeningen dienen behaald te worden bij drie verschillende kerumeesters in drie verschillende landen.
12bis.
Parallel systeem: vier CACE aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Groot Internationaal Premior bezitten. De drie CAPE aantekeningen dienen behaald te worden bij drie verschillende keurmeesters in drie verschillende landen.
13bis.
Parallel systeem: vier CACE aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Europees Kampioen bezitten. De katten mogen niet gekastreerd of gesteriliseerd zijn, De vier CAGCE aantekeningen dienen behaald te worden bij vier verschillende keurmeester in vier verschillende landen.
14bis.
Parallel systeem: Vijf CAGCE aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Europees Premior bezitten. De vier CAGPE aantekeningen dienen behaald te worden bij vier verschillende keurmeesters in vier verschillende landen.
15bis.
Parallel systeem: Vijf CAGPE aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Groot Europees Kampioen bezitten. De katten mogen niet gekastreerd of gesteriliseerd zijn, De drie CACM aantekeningen dienen behaald te worden bij drie verschillende keurmeester in drie verschillende landen, waarvan 1 buiten Europa.
16bis.
Parallel systeem: Vijf CACM aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Voor katten die de titel Groot Europees Premior bezitten. De drie CAPM aantekeningen dienen behaald te worden bij drie verschillende keurmeesters in drie verschillende landen, waarvan 1 buiten Europa.
17bis.
Parallel systeem: Vijf CAPM aantekeningen dienen behaald te worden bij tenminste vier verschillende keurmeesters, niet noodzakelijk in verschillende landen.
Alleen voor katten die de titel Europees Kampioen/Premior of Groot Internationaal Kampioen/Premior bezitten. In deze klasse krijgt nr.1 de aantekening "Beste Ereklasse", mits de keurmeester de kat dit toekent. In deze klasse wordt geen kleuronderscheid gemaakt.
Wel wordt er een beste ereklasse gekozen per haartype Langhaar (Pers +Exotic) Halflang- en Korthaar. Indien er slechts 1 of 2 kat(ten) zijn in een bepaald haartype zal deze samengevoegd worden met een andere.
Alle huiskatten die op de show worden gekeurd zullen door een dierenarts of keurmeester worden beoordeeld op lichamelijke conditie en verzorging. Uit deze katten zal de best verzorgde huiskat worden gekozen.
Een prijs die kan uitgereikt worden aan het beste exemplaar van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur. Er dienen minimaal 3 exemplaren van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur aanwezig te zijn op de show. Bij onredelijk veel aanwezige dieren van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur kan beslist worden de klasse op te splitsen in b.v. poezen en katers of jeugklasse en volwassen dieren.
Een prijs die kan uitgereikt worden aan een uitzonderlijk goede kat die in een ras en vachtkleurklasse zit waarvan onvoldoende exemplaren op de show aanwezig zijn om voor een BIV in aanmerking te komen
Uit de beste katten uit dezelfde vachtklasse (Langhaar, Korthaar en Halflanghaar) en deelnemingsklasse (3-6 maanden katers, 3-6 maanden poezen, 6-9 maanden katers, 6-9 maanden poezen, katers, poezen, kastraat katers en gesteriliseerde poezen) kan de keurmeester per klasse één dier voordragen voor de verkiezing van Best in Show. Uit alle voordrachten kan door de keurmeesters per klasse één dier verkozen worden tot Best in Show.
Uit de verkozen dieren die Best in Show behaald hebben, wordt één dier verkozen tot Best of Best.
Uit de verkozen dieren die Best of Best behaald hebben, wordt één dier verkozen tot Best over All.

1. Langhaar
1.a. Een aparte Best in Show verkiezing voor Exotic Shorthair o.v.v. tenminste 10 aanwezige exemplaren.
2. Halflanghaar
2.a. Een aparte Best in Show verkiezing voor Maine Coon, Norwegian Forest Cat en Siberian o.v.v. tenminste 15 aanwezige exemplaren
3. Korthaar
3.a. Een aparte Best in Show verkiezing voor korthaar zware types. tenminste 15 aanwezige exemplaren